ಶ್‌ ! ಗಪ್‌ ಚುಪ್‌ !!

ಕರ್ವಾಲೋ | June 3, 2014

ಕೆಂಟ್‌ನ ಪೋರ್ಟ್‌ ಲೈಂಪ್ನಿ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಗೊರಿಲ್ಲಾಗೆ ಆರು ದಶಲಕ್ಷ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕಪಿ ಮಾನವರಂತೆ ಇದೂ ಇದೆ ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎಣಿಕೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.

Powered By Indic IME