ಕುತಂತ್ರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ತಂತ್ರ

| June 3, 2014

ದೊಡ್ಡನಾರಾಯಣನಂತೆಯೇ ನಡೆದೂ ನಡೆದೂ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಸಣ್ಣನಾರಾಯಣ ಆ ಸಾಹುಕಾರನ ಊರು ಸೇರಿ ಅವನ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ""ಸಾವಾRರ್ರೆà'' ಅಂತ ಕೂಗಿದ.

Powered By Indic IME