ತಾರಾ ತರಂಗ

ಗೋಪಿ | June 3, 2014

ಕೋಮಲ್‌ ಅಭಿನಯದ ಇನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದ ಚಿತ್ರಗಳು ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಧೂಳು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕೋಮಲ್‌ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಬೇಕು.

Powered By Indic IME